۱۳۹۶ آذر ۱۷, جمعه

کا ظم رنجبر دکتر در جامعه شنا سی سیاسی اطلاعات.نت:

کا ظم رنجبر دکتر در جامعه شنا سی سیاسی
اطلاعات.نت:

تراژدی یک ملت و شارلاتانیزمپیامبران دروغگو , بخش ششم 
تعلیم وتربیت در دوران صفویه .
رافائل دو مان بعد از توضیح و اشاره به شخصیت و نقش روحانیون در ادارهً مساجد، نظری نیز به مدارس عصر صفویه در اصفهان میاندازد و مشاهدات خود را چنین ادامه میدهد . .. در کنار بنای مساجد بزرگ اصفهان ، بنا ها یی نیز بنام مدرسه وجود دارند ، که مانند سوربن کوچک هستند . ( را فائل دومان با بکار بردن کلمهً سوربن کوچک ، اشاره به دانشگاه معروف پاریس سوربن است، که در اصل مدرسهً دینی بود- تاً کید از نویسنده .) استادان مدارس را مدرٌس میگویند ، که جامعه آنها را به عنوان صاحب علم و دانش قبول دارد . در این مدارس حجره ها یی وجود دارند ، که در آ نها طلبه ها یا به تنهایی و یا دو تایی زندگی میکنند. شهریه این طلبه ها را مقام صدر ، مدیر خرج اوقاف میپردازد ، که معمولأ ، یک بستی ، معادل ده دینار در روز است. بعضی طلبه ها حتی چها ر بستی در روز شهریه دارند .

رافائل دومان طلبه ها را با عنوان طالب علم معرفی میکند.طلبه ها غذای روزانه شان را یا در همان حجره می پزند، و یا بصورت حا ضری از بازار میخرند. طلبه ها سعی میکنند، که از طریق صدر پناه شغلی پیدا بکنند . طلبه اگر خط خوش داشته باشد ، به عنوان کاتب نیز استخدام میشود . خطٌاطی در اینجا یک هنر است . معمولأ خط را بصورت نستعلیق ، شکسته ، یا دیوانی می نویسند. خط دیوانی در مکاتبات اداری به کار گرفته میشود. 

را فائل دومان اضافه میکند : . در ایران عهد صفویه یعنی در قرن هیفدهم میلادی صنعت چاپ وجود ندارد .( صنعت چاپ برای اولین بار در سال 1434 توسط گوتنبرگ در آ لمان اختراع شد . بعد از گذ شت بیش از 250 سال هنوز چاپ به ایران نرسیده بود ! مانع ورود ان صنعت برای توسعه علم و اندیشه و کتاب در همان موقع هم رو حانیون بودند . همچنانکه امروز مخالف آزادی بیان اندیشه ، مطبوعا ت آزاد و انترنت هستند . بنا به گزارش خبر نگاران بدون مرز ایران امروزی بزرگترین زندان روزنامه نگاران است . تاکید از نویسنده ) مسیو نر های مذهبی از اهمیت صنعت چاپ در رشد علوم و با لا بردن آ گاهی ملت آ شنایی داشتند. رافا ئل دومان نقل میکند: وقتی که در سال 1628 ، کشیشان فرقهً کاپوسین ها در اصفهان مستقر شدند، شاه عباس بزرگ از سرپرست فرقهً کا پوسین به نام پدر روحانی پاسفیک دو پرووی (P�re Pacifique de Provis ) نام داشت ، میخواهد که از فرانسه دستگاه چاپ به ایران وارد کند .در نامه ای که پدر روحانی کابرل در 30 آوریل 1629از اصفهان میفرستد ، می نویسد که شاه صفی جانشین شاه عباس بزرگ ، او را به حضور پذیرفت و اضافه کرد ،که پدر مقد س پاسفیک بگویید ، که در ارسا ل ماشین چاپ هیچ اقدامی نکند .ماشین چاپ دستگاه بسیار پیچیده ، با ابزار و آ لات مهم، بسیار گران است . آ نطوریکه احساس کردم ، شاه ( منظور شاه صفی ) چندان به آوردن چنین ماشینی به ایران تمایل نشان نمیدهد. اگر بعد از مراجعت شما به اصفهان ، شاه از شما بخواهید که آوردن ماشین چاپ چه شد ، میتوانید جواب بدهید ، تغیر تاریخ ورود این ماشین دلیل بر عدم اجرای امر شا هانه نیست ، باید مطمئن باشیم که آ یا شاه وا قعأ موافق آوردن چنین ما شینی هست ، آ یا حاضر است که قیمت آن را بپردازد ؟ اگر موافق بود می توان ماشین چاپ را آورد .
اصل این نامه در کتابخانهً ملی فرانسه با این شماره نگهداری میشود ( . 315 fol, 1667. N.B..Fr 320Vماخذ جلد دوم خاطرات رافائل دومان صفحه 129 به زبان فرانسه ) ماشن چاپ به ا یران نرفت ، پدر روحانی پاسفیک به ایران برنگشت . اغلب کشیشان فرقه کاپوسین با صنعت چاپ آ شنائی داشتند . در سال 1640 یکی از کشیشان کا پوسین ، ا ولین دستگاه چاپ را در جلفای اصفهان برای ارامنه راه انداخت . شاردان مینویسد ، که به شاه سلیمان پیشنهاد کردم که ماشین چاپ به ایران بیاوریم ، اما شاه چندان به کار رغبت نشان نداد .

سیاح و کشیش معروف آ بمبو (A-Bemo )که در سال 1674 از اصفهان دیدن کرده است ، در سفر نامهً خود می نویسد که در خوا بگاه مسیونر های مذهبی فرقه ً کارمس اصفهان که شامل 12 اتاق بود ، یکی از این ا تاقها به کار گاه چاپ تبدیل شده بود . این چاپخانه در آ نروز تنها چاپخانه ای بود که در آن عصر در سرتاسر ایران وجود داشت . شاه عباس بزرگ چقدر آ رزو میکرد که کشورش دارای صتعت چاپ باشد ..

(دلیل اینکه صنعت چاپ در عصر صفویه به ایران برده نشد و شاه صفی با آوردن ماشین چاپ مخا لفت کرد، در نهایت ، تصمیم رو حانیون در باری بود. آ نها بر این عقیده بودند ، که نام مقدٌس الله را نمیشود زیر ماشین گذاشت واین عمل از گنا هان کبیرهمیدانستند . امٌا اگر به اصل قضیه دقت بکنیم ،و با مشاهده واقعیت امروز کشورهای ا سلامی را در نظر بگیریم ، می بینیم ، همهً این کشور ها از صنعت چاپ بر خوردار هستند،و قران نیز توسط ماشین چاپ میشود . مسئله واقعی این نیست که میتوان نام الله را زیر ماشین چاپ گذاشت یا نه ؟ برای روحانیون متحجر ، هدف نهایی این است که ملت باید جاهل بمانند ، تا آنها ، بر گردهً ملت سوار بشوند .امروز هم می بینیم با انترنت ، تلویزیون های ما هواره ای مخا لفت میکنند.در حا لیکه خود روحانیون حکومتی ، با اتوموبیل های آ خرین سیستم و ضد گلوله جا بجا میشوند، امٌا با دست آوردها ی فرهنگی ، که ملت را میتوانند به آ گاهی فرهنگ اجتماعی و سیاسی برساند ، بظاهر بنام دین و معنویت مخالفت میکنند. روحانیون همین عمل مخالفت را با احداث مدارس به سبک اروپایی در دورهً مظفر ا لدین شاه قا جار را نشان دادند. این تحٌجر و مخالفت با آ گاهی ملت مختص رو حانیون شیعه در ا یران نیست. در سال 1493 میلادی وقتیکه پادشاهان اسپا نیا ، مسلمانان و یهودیان را از ا ندلس اخراج کرد، بخشی از این یهودیان به امپراطوری عثمانی پنا هنده شدند. این یهودیان به عنوان تشکر و قدر دانی از سلطان عثمانی ، همراه خود یک دستگاه ماشین چاپ با خود آ ورده بودند،و آنرا تقدیم سلطان عثمانی کردند . وقتیکه رو حانیون از وجود چنین دستگاه چاپ با خبر شدند ، استفاده از آنرا حرام اعلام کردند ، که نمیتوان آیه های قران را با این دستگاه چاپ کرد ! همین جها لتها است که امروز ملتهای مسلمان با آن در گیر هستند، ودر حا لیکه اغلب مسلمانان در سرزمینهای حاصلخیز ، و با منابع سرشار طبیعی از ثروتهای خدادادی بسر میبرند، این چنین فقیر و در ماند ه هستند ..تا کید از نویسنده )
پدر روحانی ، رافائل دومان در خا طرات خود می نویسد ، به خاطر نبودن صنعت چاپ ، کتاب در اینجا ( ایران ) خیلی گران است . قیمت کتاب را بر حسب تعداد سطور کتاب تعین می کنند . محتوی کتاب در تعین قیمت موً ثر نیست یک کتاب با هزار سطر به قیمت دو عباسی فروخته میشود . اگر با خط خوش نوشته شود ، تا 5 عباسی قیمت دارد. پدر روحانی اضافه میکند : اغلب کتابهای علمی چون آ ثار بطلمیوس (Ptolme) منولوس (Menelaus ریاضی دان قرن اول میلادی متولد اسکندریه ) ، تئودوس دو بیتینی (Theodose de Bithynie ) ، خواجه نصیر ا لدین طوسی ، اقلیدس ، ارشمید س ، آپولونیوس ، ابو علی حسن ابن هیثم را به زبان عربی میتوان پیدا کرد. علوم ریاضی ، هندسه ، جبر ، فیزیک ، خصوصأ بخش نور (مناظر ) تدریس می شود . امٌا سطح درجه و کیفیت تدریس در حد اروپا نیست . برعکس در علم نجوم ، بهتر از اروپائیان به قوانین آ شنایی دارند . اغلب آ لات محاسباتی علوم نجوم را دارندو با اسطرلا ب ، با تمام مهارت کار میکنند. کتاب های ارسطو ، افلاطون و بو علی سینا به زبان عربی تدریس میشوند. زبان عربی برای ایرانیان مثل زبان لاتین برای اروپاییان است.تدریس زبان عربی شامل قرا ئت ، تفسیر ، صرف و نحو و لغت است.امٌا با وجود اینکه برای تحصیل این زبان سا لها وقت صرف میکنند ، قادر نیستند ، به این زبان حرف بزنند. منطق ، طبیعیات ، و علوم دینی در این مدارس تدریس میشوند . در منطق چهار صور استد لالی دارند ، امٌا بر عکس اروپائیان ، صغری را به جای کبری به کار میگیرند *. رافائل دومان مثال معروف العالم متغیر و کل متغیر حادث فا لعا لم حادث را مثال میآورد ، که در اینجا جملات را با الفبا ی لا تین ، همان طوریکه او در خاطرات خود در جلد دوم آورده است ، برای روشن کردن ذهن خواننده میآوریم . رافائل دو مان حدوث دنیا را مثال میآورد 
Dunia Moutegaire est
Her tche Moutegair est , Hades est ?
Pas Dunia hades est ( دنیا متغیر است ، هرچه متغیر است ، حادث است ، پس دنیا حادث است .) نحوهً آ موزش دادن و آموختن در اینجا (ایران ) بر مبنای رضایت سر پرست و مسئول، تنظیم میشود . برای اینکه در اینجا ، مقام مدرسی با لا ترین و افتخار آورترین مقام برای معلم است . این مقام نیز نه به خاطر آموزش زبان و علم است ، بلکه بیشتر به خاطر منافع مادی و در آ مد است . همان که معلم عنوان مدرس داشته باشد ، برای او نهایت افتخار است ( امروز هم ما از این مدرسهاو علامه ها داریم ، که بعضأ در رادیو وتلویزیون ، ملت را با این علوم بی پایان شان مفتخر میکنند . بعنوان مثال : آیت الله جنتی چند هفته پیش فرمودند ، پیروان سایر ادیان ، حیوان هستند و مخورند و میچرند تاکید از مترجم).

در هنگام تدریس ، آقای مدرس چهار زانو می نشیند ، امٌا طلبه به خاطر احترام به ا ستاد دو زانو می نشینند. مدرٌس درس را به زبان فارسی توضیح میدهد ، و طلبه ها گفته های مدرس را تکرار میکنند . این وضع دو تا سه سا عت طول میکشد . مدرس با کلمات قلمبه و سلمبه ، حتی خارج از درک و فهم طلبه ، درس را تفسیر میکند. طلبه وظیفه دارد اگر هم نفهمیده باشد ، بگوید : استاد همه چیز را متوجه شدم ، همه چیز را روشن و واضح تفسیر کردید ، و اضافه بکند و بگوید : اگر ارسطو بار دیگر به دنیا میآ مد به این فصاحتی و روشنی شما ، نمیتوانست تدریس کند . رافائیل دومان اضافه میکند و مینویسد : این انگل های چا پلوس ، کاسه لیس و دروغگو از همین جا رشد میکنند. ( ماً خذ از جلد دوم خا طرات را فائل دومان صفحه 128 ، به زبان فرانسه )

اندیشه های خرافی حاکم در دربار صفویه
رافائل دومان در خاطرات خود مینویسد : شا ه در سال مبلغ 20 هزار تومان صرف منجمین وغیب گویان میکند . این منجمین ، با اسطرلاب هایشان همراه شاه هستند و هر لحظه سا عات نیکو و خوش را محاسبه میکنند و به شاه میگویند . شاه بدون نظر منجمان هیچ کار و تصمیمی نمیگیرد . این منجمان هستند که به شاه میگویند، چه سا عاتی برای بیدار شدن ، غذا خوردن ، نشستن و یا خوابیدن خوب و مبارک است . اغلب شاه در مرا جعت از شکار ، ساعتها در پشت دروازه های اصفهان میماند ، تا منجمان به شاه بگویند ، چه ساعت برای ورود به پا یتخت نحس نیست . (ما خذ جلد دوم خا طرات پدر روحانی را فائول دو مان به زبان فرانسه صفحه 125 ) مشاهدات کشیش را فائل دو مان از جامعه ا یران نیم قرن آخر سلسله صفویه نشانگر حا کمیت جهل ، فساد ، استبداد و خرا فات است، که چون بیماری مهلک تمام ابعاد جامعه را مسموم و مصدوم کرده بود . خرا فات مذهبی که بخشی از روحانیون ، خصوصأ روحانیون درباری که مبلغین آن بودند، شا هان صفوی را چنان در نا آ گاهی از امور کشور داری و مدیریت دور نگاه داشته بود ، که در نهایت تعدا د قلیلی از یا غیان افغان ، دولت به ظاهر با شکوه و با عظمت صفویه را تار مار کرد . امروز بعد از گذشت بیش از 280 سال از آن تاریخ ، هنوز هم ا یرانیان در عصر مسافرت های کیهانی ، آنچنان اسیر خرا فات ، جهل و تزویر دین فروشان شده اند ، که گویی خرد گرائی ، توسعه علم و دانش های معا صر ، حاکمیت قانون و عدا لت و دمو کراسی در مملکت ، با دین و مذهب حضرات در تضاد است !

مسخ بعد معنوی و اخلا قی دین ، توسط حا کمان مستبد ، و دین فروشان مزٌور.
برتولت برشت ، نمایش نامه نویس و کارگردان معروف تئاتر ، که زندگی فیزیک دان و ستاره شناس مشهور ایتالیایی گا لیله را هم به قلم و هم به صحنه تئاتر آورده است ، مینویسد : در سا ل 1609 در شهر پا دوا ، گا لیله با محاسبات و مشا هدات علمی خود کشف کرد ، که این زمین ، کرهً خاکی است ، که به دور خورشید میچرخد ، نه بر عکس آن که در داستان آ فرینش در تورات بیان شده است . آن سالها شهرها هم چون مغز ها تنگ و تاریک بود ند .خرافات و جهل ، همراه با بیماری وبا ، تمام زوایای زندگی شهر وندان را فرا گرفته بود . گا لیله ثابت کرد که آ سمان ها از بارگاه و عظمت خدا یان خا لی هستند . در یک شب ، تمام بارو های خرافی مردم که در طول قرون بر آ نها اعتقاد داشتند ، فرو ریخت . اما کلیسا برای آن که مانع بشود که چشمان تودهً مرد م نیز این حقیقت را ببینند، ترجیح داد که آ نها را کور نگاه دارد . پا پ میدانست که هر اندازه تودهً مرد م کور و نا دان بمانند ، به همان اندازه نیز او از قدرت ، کبر ، خود بزرگ بینی ، جاه و مقام و منزلت بر خوردار خواهد بود.

دادگاه انگزیسیون پاپ ، در یک محا کمه ، گا لیله را مجبورکرد ، که کشف خود را علنأ نفی بکند ، و گرنه به جرم تبلیغ کفر و ارتداد به مرگ محکوم خواهد شد . گالیله در سالهای قبل از محاکمهً خود ، این سخن نغز را همیشه بر زبان میاورد : آن کس که حقیقت را نمیشناسد ، نادان است ، امٌا آ ن کس که با وجود شناخت حقیقت ، علنأ آن را کتمان میکند، جنایتکار است 
دادگاه انگیزیسیون پاپ ، گا لیله را مجبور کرد که در مقابل حفظ جانش ، کشف خود را نفی بکند . قبل از گا لیله ، دهها متفکر و دانشمند، را همین داد گا ههای انگزیسیون ، به ا تهام ارتداد و بی دینی به مرگ محکوم کرده بودند ، و آنها را برای تهطیر روحشان ، زنده زنده، در مقابل کلیسا ها سوزانده بود ند . گا لیله میدانست که در مقابل جهل کلیسا ، و سبعیت دین فروشان هیچ راهی جز انکار کشف خود ندارد . گالیله با انکار کشف خود جانش را از دست جلادان کلیسا نجات داد . دادگاه انگزیسیون او را به سکونت اجباری در یک دهکده گمنام مججبور کرد، تا مردم به او دسترسی نداشته باشند ، تا از این دنیا برود و پاپها و دین فروشان مزورٌ از دست او خلاصی پیدا بکنند.!
اما نه مرگ گا لیله و نه تهد ید های حا کمان جاهل و مستبد ، مانع گردش زمین به دور خورشید شدند . ملیاردها سال است که زمین دور خورشید می چرخد . زمین و ا نسان علت غائی و منحصر خلقت نیستند. همین کرهً خا کی و ا نسانها روی زمین ، قطرهً بسیار کوچکی در جهان لا یتناهی هستند، که عقل ا نسان هر روز گوشه ها یی از آن را کشف میکند.

چند سال پیش ژان پل دوٌم ، پاپ ا عظم کا تولیکهای جهان ، از گا لیله و تمام قربانیان جهالت کلیسا، معذرت خواست و از آنها اعادهً حیثیت کرد . این پیروزی عقل و خرد بر تحجر و جهل و دستگاه مطلق العنان روحانی نما یان به آ سانی به دست نیامده اند. این پیروزی در اروپای غربی ، به بهای گرانی به دست آ مده است .

چند سال پیش ، رهبر روحانی جمهوری اسلامی آقای خا منه ای، مراسم قمه زنی در روز عا شورا را منع کرد . باز هم یک عده از روحانیون مخا لفت خود را با حکم ممنو عیت قمه زنی در ایران ، آایت الله خا منه ای را ا علام کردند! این حضرات خود بهتر میدانند ، که مراسمی چون قمه زنی ، زنجیر زنی ، سینه زنی هیچ ربطی به اسلام و مذهب شیعه ندارد ، بلکه ساخته و پرداخته ً آ خوند های دورهً صفویه است . اگر به تاریخ مرا جعه بکنیم ، بعد از شهادت حضرت حسین ، در روز عا شورا ، هیچ یک از ا مامان شیعه ، نه قمه ، نه زنجیر و نه سینه میزدند . خود آ یت الله ها و فرزندان آنها را شما هرگز سراغ نخواهید داشت ، که قمه بزنند ، و یا در گذشته قمه زده باشند .آقا زاده های روحانیون حکومتی قمه نمیزنند ، تجارت بین المللی و رانت خواری میکنند. سینه زنی ، زنجیر زنی ، قمه زنی ما ل فقیر فقرا است !
در اینجا لازم به یاد آوری دارم که با وجود ممنو ع کردن مر اسم قمه زنی از طرف آقای خامنه ای و ا عا دهً حیثیت از طرف پاپ نسبت به دانشمندان ایکه در دورهً سیاه دادگاههای انگیزیسیون کلیسا قربانی جها لت شده اند ، یک فرق بزرگ وجود دارد . پاپ کا تولیکها ، از قربانیان جها لت و خرا فات کلیسا ، که دانشمندان را زنده زنده میسوزاندند، معذرت خواست . امٌا رهبر روحانی جمهوری اسلا می در بارهً ماهیت خرافی و ناشی از جهالت مراسم قمه زنی و مبلغان آن چیزی نگفت ! گوئی روحانیون هرگز اشتباه نمیکنند !این که پاپ رهبر کاتولیکها از دانشمندان اعادهً حیثیت کرد ، بخا طر این نیست که حضرت ایشان به خرد گرایی و عقلا نیت گرایش پیدا کرده اند. دلیل این رفتار پاپ ، در درجهً اول بخاطر رشد و آ گاهی توده مردم در اروپای باختری است ، که این ملتها ا مروز به نوع جنایتها یعنی ،سوزاندن متفکرین ، حتی بنام دین را اجازه نمیدهند، و به این خرافات اعتقاد ندارند .

شک اسلوبی در ا ندیشه های فلسفی غرب. 
یکی از اصول بارز در روشهای شناخت ، شک و تردید است .هر اندازه که جامعه پای به آ گاهی و بلوغ عقلی میگذارد،، همان اندازه نیز در مقابل تبلیغا ت پیامبران دروغگو شک و تردید میکند. رهبران سیاسی و پیامبران دروغگو ، چون آقای فتح ا لله خالقی یزدی ، که با عنوان های دکتر اهورا پیروز با جنبش مردم فریبانه ً هخا پا به میدان میگذارد، ، پرورده این جامعه است ، که قرنها مغز او را با انواع خرافات پر کرده اند ،و از طرف دیگر صدای عقل و خرد را با انواع تهدید ها و تکفیر ها بسته اند . وقتیکه آیت الله ا بوا لقاسم خزعلی علنأ میگوید ، با رابط ا مام زمان در تماس است ، در درجهً اول ، خود روحانیون ایکه وا قعأ دین را بخشی از معنویات و اخلاقیات میدانند،میبایست جلو این حر فهای بی معنی او را میگرفتند .بی جهت نیست که در بین داوطلبان انتخا بات ریاست جمهوری ، فرد حقه بازی ، خود را این بار بنام خود ا مام زمان معرفی و کا ندیدای انتخابات کرده بود ! با این فقر فرهنگی ، و بلوغ عقلی است ، که آیت ا لله خمینی علنأ ملت را صغیر مینامد،و خود را ولی و قیم ، بر ملت تحمیل میکند! درد آور اینکه یکعده از دکتر مهند سها هم که با ادعای خود شان سا لها تحصیلات دانشگاهی داشتند، به این اد عای آقای خمینی مهر تاً ئید زدند. اولین کسی که به آیت الله خمینی لقب امام داد ، آقای ابو الحسن بنی صدر اولینرئیس جمهور ایران اسلامی بودند .وقتیکه یک دانشگاهی ، چنین اظهار فضل میکنند ، سایر روحتمیون حکومتی نیز انواع معجزه ها را به آقای خمینی نسبت دادند .

در روزنامه کیهان یکشنبه ، چاپ 25 مرداد 1377 ، نقل قولی است از آیت الله صٌدوقی ، با این عنوان : در سایه خورشید کرامت . در این مقاله چنین میخوانیم : ....ما مسافرتهائی با امام کرده ایم . در مسافرت مشهد یک اخلاق پدرانه ای نسبت به ما مبذول میداشتند. وقتی از ارض اقدس (منظور مشهد ) بر میگشتیم ، در بین راه ، روسها برای بازرسی ، جلو ماشین ما را گرفتند. در آن زمان قسمتهائی از ایران زیر نظر دولتهای شوروی ، امریکا و انگلیس بود. همگی پیاده شدیم . وچون امام از اول تکلیف ، مراقب نماز شب بودند و این عمل صد در صد از ایشان ترک نشده بود (گوئی آقای صدوقی از دوران اول تکلیف امام خمینی همیشه با او بودند و این چنین حکم صد در صد میدهند .) امام بعد از پیاده شدن خواستند ، که نماز شب بخوانند. آن جا وسط بیابان بودو آبی وجود نداشت .یک وقت نگاه کردیم ، نا گهان آبی جاری شدو ایشان آستین با لازدو وضو گرفت ، بعدأ نفهمیدیم ،که وقتی ایشان نمازش تمام شد ، چرا دیگر آب نبود . (عجب !!! تاکید از نویسنده ) کدام مسلمان شیعه مذهب ، صاحب عقل و شعور و صداقت و وجدان دینی و ایمانی ، میتواند این حرفها را باوربکند؟ وقتیکه 14 قرن است ، که در گوش شیعیان میخوانند ، که در روز عاشورای حسینی ، فرزندان آن حضرت تشنه لب شهید شدند ، امٌا از معجزه قدرتهای ما ورائ الطبیعه ، آب برای آقای خمینی از عیب جاری شد ! حصوصآ اینکه فقه اسلامی ، در این نوع مواقع عبادت بر پروردگار را با غسل تیمم ، مسئله را حل میکند ؟ این نوع دروغ پردازی ها ، تنها برای مردم فریبی نیست ، بلکه راه را در آیند برای مقدس جلونمودن خود آقای صدوقی و امثال صدوقی ها است ، که نا آگاهانه به باورهی دینی و معنویت در جامعه صدمه میزنند .

رنه دکارت (متولد 15966مرگ 1650 )ریاضی دان و فیلسوف معروف فرانسه در اثر معروف خود : اصول در فلسفه، در بارهً شک (شک اسلوبی ) چنین مینو.یسد : ما باید در همه چیز شک و تردید داشته باشیم . خصوصأ اینکه قبول داریم ، که ما را خدا آفریده است ، و او قادر و توانا ست ، هر چیزی را که اراده بکند ، و هر طور که دلش میخواهد ، میتواند ما را بیافریند. ما نمیدانیم شاید او نخواسته است ، که ما را طوری بیافریند، که (هرگز ) اشتباه نکنیم . چون بعضأ اشتباه میکنیم ، چرا به ما اجازه نخواهد داد که اغلب اشتباه بکنیم ؟ 
منظور دکارت اینست ، که اشتباه کردن گناه نیست ، بشر اشتباه میکند، لذا چون اشتباه میکند، لا زم است هیچ چیز را به آ سانی قبول نکند، تا قربانی فریب ،و شیادی های دیگران نشود .**

همین فیلسوف ، رنه دکارت این بار در اثر دیگر خود ، معروف به خطابه ای بر روش شناسی ، در تحقیق و پژوهش ، می نویسد : همیشه برای آ موختن ، علاقه ً مفرط داشتم ، تا یاد بگیرم ، چگونه حقیقت را از دروغ تشخیص بدهم . تا از این طریق به روشنی اعما لم پی ببرم و با اعتماد و اطمینان در این راه قدم بردارم. دکارت بار دیگر در بارهً شک اسلوبی و قدرت تفکر و اندیشه در انسان را چنین ادامه میدهد این پروردگار عا لم نیست که مانع اندیشیدن انسان ایکه تشنهً آگاهی است، میشود، ، بلکه یک حا کم بد طینت و موذی است که میخواهد انسان نا آ گاه بماند در تمام نظام های تما میت خواه و مستبد ، حاکمان آ گا هانه و با برنامه در مقابل عقل و خرد می ایستند ، و با انواع نیرنگها و تبلیغات خرافات ، سعی میکنند، ملتها را فریب بدهند، تا بتوانند به آسانی بر گردهً ملت سوار بشوند .(ادامه دارد )
-پاریس 26 ماه مه 2005 به قلم : کاظم رنجبر .دکتردر جا معه شناسی سیاسی kazem.randjbar@wanadoo.fr


* این استدلال قیاسی در شکل واقعیت قوا نین حیات و داده ها ی علمی میبایستی چنین ارائه میشد : دنیا حادث است ، هر چه حادث است ، متغیر است ، پس دنیا متغیر است . روحانیون چنین استدلال و منطق را بخاطر رد قوانین تحولات اجتماعی و تغیرات ارزشها نمیتوانند قبول بکنند !
** ماًخذ Descartes, Les principe s de la philosophie I Vol P :Paris Gallimard 1953 page 57
***ِDescartes .Discours de la M�thode I er vol page 131

هیچ نظری موجود نیست: