۱۳۸۸ آذر ۴, چهارشنبه

ماه آذردرراه و16 آذردرپيش، به استقبالش رويماميرجواهری لنگرودی

Amirjavaheri@yahoo.com

روزقدس و 13 آبان هم آمد وگذشت . چشم اندازديگرمان پاسداشت روخدادهای تاريخی آذرماه ورويداد های آن است ، جاده پُردست اندازتا اينجا هموارشده ومی توان باهمه توان به استقبال آذرماه رفت . تا همين جا وخاصه در 13 آبان حضورميليونی مردم درخيابان ها، نه تنها درکلان شهرتهران بلکه تا حدی درشبکه سراسری استان ها وشهرهای چندی ازجمله : اصفهان - شيراز- تبريز- مشهد - کرمانشاه- قزوين- اهواز- کردستان- سيستان ? خرم اباد- رشت- لاهيجان ? گرگان ? زاهدان- اروميه- بروجرد- ايلام- شوشتر- همدان- بندرعباس ? آبادان- وديگرشهرها ... بشکلی توامان دختران وپسران،زنان و مردان، جوان وپير، دانش آموزودانشجو،استاد ومعلم،پرستاروکارمند، بازاری مخالف نظام وکارگران وتهيدستان ايران با شوقی وافربه ميدان آمده ونشان دادند که هنوزشورانقلابی دريکايک به ميدان آمده گان زنده است وهرکدام شان نيزازتصميم خود به برکناری حکومت کودتاچيان منصرف نگشته اند.
اين رامی توان ازلبه تيزشعارهايی دريافت که درسيزده آبان ميليون ها تن ازمردمان ايران برزبان ها آورده وهرکدام آنان با همه توان، شعار" مرگ برديکتاتور" را ازحلقوم خود جاری ساختند. طنين شعار : " ننگ ما ننگ ما / رهبرالدنگ ما " وهمچنين درهم آميزی شعارهای :" خامنه ايی قاتله / ولايتش باطله " يا " اينکه ميگن،عادله/ قاتله، قاتله" و باتيزترکردن شعارخويش برنفی ولايت برزبان می آورند: " تجاوز،جنايت/ مرگ بر ولايت"همه وهمه فشارخود رابقولی متوجه " عمود خيمه نظام" ودستگاه ولايت وشخص خامنه ای نموده و اورا نشانه گيری کردند . هيجکس کوتاه نمی آمد. همه می دانستند چه می خواهند. اگردرسال 57 بعد ازفرارشاه مصمم به پائين کشيدن مجسمه های شاه شدند . درروزسيزده آبان بود که پرده بلند تصويری " رهبر" رابه پاهين کشيده وبه زيرپايشان انداخته ورژه شادمانانه رفتند وکف زدند وهوارکشيدند وديگربار" مرگ برديکتاتور" سردادند. اين همه راجهانيان نيزازطريق يوتوپ و شبکه های تلويزيونی درسراسرجهان ديدند. دراين روزمردمان ايران با سردادن شعار: " ای رهبرآزاده / خمينی چشم براته" خواهان اين شدند که جسم زنده رهبرموجود (خامنه) ای را به رهبرمرده (خمينی) تحويل دهند واورا بسوی گورستان های ايران روانه سازند. عليرغم اعمال سانسورافسارگسيخته، امروزه ديگرمشکلی درانتقال اخباروگزارشات نداريم ومی توانيم به جرأت بگوييم که سانسورحکومتی درهم شکسته شده است. بطوری که عليرغم بستن راه های ارتباطی اينترنتی واعمال انواع شيوه های سانسورگسترده، درعرض چند ساعت بيش ازدهها ودهها فيلم خبری ازتظاهرات روزقدس و 13 آبان 1388 مخابره شد. همين را می توان جزء دستاوردهايِ تا کنونيِ مبارزاتِ مردمی به حساب آورد. امروزدرست درپهنه پيکارسراسری ورودررو با کليت نظام استبدادی حاکم و جنگ با آن ،به طرف ماه آذرمی رويم.
آذرماه هرسال درايران را،ماه آتش و رودررويی دربرابرديکتاتوری نيزمی گويند.بی شک امسال ياد آوری و قضاوت دربرابروقوع حوادث بی شماری که دراين ماه حادث گرديد، برای آزاديخواهان ايرانی مضمونی ديگرمی يابد.ازنظرتاريخي، ژرفای اين رخدادها ازآنچنان اهميتی برخورداراست که روزمره گی حوادث را تا حد زيادی تحت الشعاع خود قرارمی دهد. ازجمله اين رخدادها می توان از:
جنبش ملی و دمکراتيک آدربايجان درتبريزطی سال های 25و1324وجايگاه رهبری جعفر پيشه وری دراين جنبش وشکست آن وکشتاربيشمارمردم خطه آذربايجان طی آن سال يادکرد. همچنين جنبش دمکراتيک کردستان به رهبری قاضی محمد درمهاباد که همپای جنبش آذربايجان درخطه کردستان جای ويژه خود را بازی می کند. درهمين رابطه می توان از 26 آذرهرسال ، روز پيشمرگه حزب دمکرات کردستان ايران ياد کرد.ازسال 1332،روز16 آذرهرسال (روزدانشجو) قربانی قساوت ديکتاتوری شاه وهديه اوبه نيکسون معاون رئيس جمهوری وقت آمريکا ( آيزنهاور) که بعد ازکودتا به ايران آمد تا برآرامش گورستانی کشورمان ايران درسفرش نظاره کند وشاه ايران نيزبا پهن کردن فرش قرمزبه زيرپای نيکسون، ورودش را به دانشگاه تهران، خوش آمد گويد. دانشجويان دانشگاه با شعارمتحدانه ( اتحاد ? مبارزه ? پيروزی ) سنگری جسورانه برای دفاع ازمنافع مردمان ايران را به پا داشتند و فرزندان اش همچون : بزرگ نيا- قندچی و رضوي،با خون خود و خواست آزادی وعدالت،در آن سال دانشگاه را به سنگرآزادی وتجلی ايستادگی و مقاومت دربرابرديکتاتوری ها بدل ساختند.
ازاينرو 16آذرهر سال ازآن سال تابه امروزتجلی اراده واحد دانشجويان ترقيخواه درظرفيت جانبداری ازنماينده گان احزاب- سازمان ها- گروها وگرايشات گوناگون با گراميداشت 16 آذر بمثابه يادمان سنت چپ به اعتراض برميخيزندتاياد آن جان های ازدست رفته را گرامی بدارند.همينطورهرسال روز(10دسامبر) سالگرد صدوراعلاميه جهانی حقوق بشر،18 دسامبرسالگرد تصويب کنوانسيون رفع کليه تبعيض عليه زنان،درمجمع عمومی سازمان ملل ،سرانجام وقوع قتل های سياسی موسوم به قتل های زنجيره ای درآذر1377 که با کشتارفجيح و ضد انسانی پروانه اسکندری و داريوش فروهردرمنزلشان، ربودن مجيد شريف نويسنده، مترجم و فعال سياسی دگرانديش، پس آنگاه محمد مختاری ربوده شد وجسدش را در تاريخ 20 آذردرپزشکی قانونی شناسايی کردند. محمد جعفر پوينده نيزدر تاريخ18 آذربه قصد شرکت درجلسه ی ناشران ازمنزل خارج شده و ديگربازنگشت. جسدش درروز 19 دی دربادامک شهريار توسط اهالی پيدا شد و چند روزبعد توسط خانواده اش درپزشکی قانونی شناسايی شد.
ربودن مختاری وپوينده و قتل آنان با انگيزه ايجاد هراس ودلهره دردلهای ياران آنها وبه تعطيلی کشاندن کانون نويسنده گان ايران شکل گرفت. ربودن پيروزدوانی وقتل ديگران نيز،هريک بمنظورايجاد نوعی رعب ووحشت رژيم ازوجود تک تک آنان وتعميم هراس ونوعی دلهره دردل ديگرمخالفين خود بوده است.
آنچه را که طی تمامی سال های سياه حکومت خود کامگان برپهنه جغرافيای ايران می توان نشانه کرد، جدا ازکشتارماه آذر،ترورو کشتار دکترکاظم سامی- ? احمد ميرعلايی ? ابراهيم زال زاده ? علی اکبر سعيدی سيرجانی ? دکترشمس الدين اميرعلايی ? دکترغفارحسينی ? دکتراحمد تفضلی ? کشيش مهدی دباج ? کشيش هاپيک هوسپيان مهر ? حميد حاجی زاده و فرزندش کارون ? سيامک سنجری ? فاطمه قائم مقامی ? دکتر معصومه مصدق ? دکترمحمد تقی زهتابی ? دکتر جواد سرخوش ? افشين شعبانيان قهرمان دوی ماراتن در 22 دی 1380 دررامسر به قتل رسيد و بيشمارانی چند در کنارسلسله اعدام های گسترده کردستان ? ترکمن صحرا ? صيادان انزلی- کشتار دانشگاه- اعدام های سال 60 و اعدام های وسيع سال 1367 وهمچنين ترورهای پرشماردرخارج ازمرزها ،همه وهمه نشانه بروزترس و زبونی نظام ازحضورمادی يکايک اين مبارزان، صرفنظرازباورو اعتقادات يکايک آنان بوده است .
درآذرامسال چون سال های پيش فرزندان فروهرها ( پرستو ? آرش ) همه آزادخواهان درون وبرون کشوررا فراخوانده اند که به ياد آريم که يازده سال پيش چگونه مادروپدرآنها را شبانه ، دزدانه و رندانه سلاخی کردند و دررفتند .عليرغم پيگيری تا به امروزفرزندان فروهرها درکنارخانواده مختاری و پوينده ، وکيل خانواده های اين قربانيان(آقای ناصرزرافشان ) باپرونده سازی همين حکومتگران ، يعنی قاتلين فرزندان مردم ايرن ،به 5 سال زندان محکوم گرديد و.به زندان هم کشانده شد ، اما هيچ يک ازآمران وعاملان واقعی اين سلسله جنايات وعوامل اصلی کشتار به پای ميز محاکمه کشانده نشده اند .
درآذرماه امسال در برابرموج بالنده جنبش عمومی ضد استبدادی فراگيرکه تا اين لحظه هزينه گزافی را به بهای ازدست دادن فرزندان بيشماری از مردم ايران را با خود داشته است تنها و تنها همين ياد آوری ها، درکنارديگررويدادهای برشمرده درآذرماه خاصه جنبش اعتراضی سراسری دانشجويان در 16 آذر امسال، گراميداشت 2 آذرجنبش ملی ودمراتيک آذربايجان،هرانسان آزاديخواه ومخالف ديکتاتوری وخفقان وطرفدار برابری ودمکراسی در ايران را به عکس العمل مسئولانه وا می دارد. جا دارد ما نيزپرچم دادخواهی همه فرزندان کشورمان را باسازماندهی اعتراضات واقدامات همه جانبه دربرابرموجوديت کليت اين نظام ضد انسانی دردرون وبرون کشوربرای امر دادخوهی همه جاباختگان راه آزادی و رهايی بی قيد وشرط همه زندانيان سياسی و محکوميت نفی اعدام برافراشته نگه داريم.

30 آبان

هیچ نظری موجود نیست: