۱۳۹۵ بهمن ۲, شنبه

 مرگ يک جنايتکار - صف سوگواران!


مرگ يک جنايتکار
صف سوگواران!

21  دی ماه 1395 روزی بود که به جز طرفداران همیشگی جمهوری اسلامی از دوجناح اصولگرا و اصلاحطلب، صدها هزار نفر از مردم تهران که الزاماً از پایۀاجتماعی حاکمیت نیستند هم، زیر تابوت اکبر هاشمی رفسنجانی صف کشیدند و سوگواری کردنداین که جمعیت شرکت­ کننده در این مراسم بهادعای رسانههای حاکم 5/2 میلیون نفر بود یا بنا به یک تخمین هندسی از فضا و محیط، حداکثر 330 هزار نفر (1)، اصلا در این رویداد عمدهنیستمسئله این است که بخشی از خُرده ­بورژوازی و قشرهای شهری بنا به خصلت طبقاتی متزلزل و بیثباتشان، چند سالی است تصمیمگرفتهاند باعنوان «رهبر جنبش اصلاحات» و «حامی منافع مردم» زیر عبای آلوده به جنایت و فساد اکبر هاشمی رفسنجانی بروند و نمایشجمعیت 21 دی و سایر واکنشهای سمپاتیک به مرگ هاشمی، اوج نمادین این حقارت بوداین وضعیت، بیان یک قطببندی نامساعد وپیچیدگیهای صحنۀ سیاسی جامعه است و ضرورت دخالتگری آگاهانه و انقلابی و تغییر صحنه به سمت راه دیگری را بیش از پیش، تاکید می کند.
سیمای یک جنایتکار
در کارنامۀ سیاسی هاشمی رفسنجانی موارد متعددی از جنایت علیه مردم را میتوان به وضوح نشان داد اما اصلیترینشان، مشارکت مستقیم وتعیینکننده در بنای جمهوری اسلامی استدولتی که بر ویرانههای انقلاب ناکام ماندۀ مردم ایران و از تلفیق قوانین پوسیدۀ اسلامی باوحشیانهترین اَشکال بهرهکشی طبقاتی، بنا شد و پیش از عروجِ پدیدههایی مانند القاعده، طالبان و داعش، نخستین دولت اسلامی را بنا کرد.دولت اسلامی هاشمی و امامش که در رأس آن حزب چماق بهدستان جمهوری اسلامی با حضور شخصیتهایی چون میرحسین موسوی، محمدبهشتی، علی خامنهای، محمد خاتمی و قضات جنایتکار شرع مانند موسوی اردبیلی، خلخالی، یوسف صانعی، گیلانی و غیره قرار داشتند، تثبیتحاکمیتاش را مدیون سرکوب خونین جنبشهای مردمی و سازمانهای کمونیستی و مترقی بود؛ سرکوب جنبش زنان و تحمیل حجاب اجباری وقوانین شریعت، سرکوب جنبشهای دهقانی و ملی در ترکمن صحرا، کردستان و خوزستان، سرکوب جنبش دانشجویی در ضدِ انقلاب فرهنگیو تعطیلی دانشگاهها، سرکوب جنبش کارگری و در نهایت سرکوب تمام عیارِ کل جامعه پس از خرداد 1360 که خطِ خونین آن تا قتل عامزندانیان سیاسی در تابستان 67 بیوقفه ادامه پیدا کردتحمیل جنگ ارتجاعی هشت ساله همراه با صدام حسین به تودههای مردم دو کشور ایرانو عراق که جز انبوهی از استخوانهای سوخته و ویرانی بیانتها باقی نگذاشت و ترویج ارتجاع اسلامی و اسلامگرایی در سراسر منطقه و جهاناز دیگر فعالیتهای اصلی جمهوری اسلامی در دهۀ تثبیتاش بودهاشمی رفسنجانی در تمامِ این دهه در بالاترین سطوح اجرایی، امنیتی، نظامی و قضایی حضور تعیینکننده و موثر و فعال داشت.
پس از مرگ خمینی و پایان جنگ، رفسنجانی نقش اصلی را در به رهبری نشاندن علی خامنهای بازی کرد و به عنوان رئیس دولت، یک برنامۀجنایتکارانۀ اقتصادی با عنوان «سازندگی» را درپیشگرفتهدف این برنامه رشد هرچه بیشتر مناسبات سرمایهداری و ادغام مضاعف ساختاراقتصاد ایران در مدار و متن سرمایهداری جهانی امپریالیستی بودطرحهای ریاضت اقتصادی و «تعدیل ساختاری» دولت هاشمی، کمر اکثریتطبقۀ کارگر ایران و دیگر مزدبگیران خُرد و اصطلاحا «دهکهای پایین» جامعه را شکست و بیثباتی شغلی، بیکاری، گرسنگی و فلاکتبیشتر برای آنان به ارمغان آوردوجوه دیگر این برنامه مانند پیوند کشاورزی ایران به سرمایۀ جهانی، در بلند مدت به ویرانی بیشتر ساختاقتصادی جامعه و مهاجرت روستاییان به حاشیۀ شهرهای بزرگ، گسترش زاغهنشینی و در نتیجه افزایش اعتیاد و تنفروشی منجر شدتغییراتاکولوژیک ناشی از سد سازیهای «سردار سازندگی»، نابودی محیطزیست و خشکشدن دریاچهها و تالابهای متعدد را به دنبال داشت وپروژههای دیگری مانند کارخانهجات سیمان، واردات خودرو، اتومبیلسازی و مجتمعهای پتروشیمی بر آلایندگی هوا افزود.
رفسنجانی در دهۀ 70، حامی سرسختِ دخالت سرداران جنایتکار سپاه و بسیج در پروژههای اقتصادی بود و حلقههای متعددی از نهادهای رانتیو پولشویی را با محوریت خانواده و نزدیکان و دستیارانش به وجود آورداین پدیده در روند گسترشش به شکلگیری غدۀ سرطانی رانتخواریو فسادِ بیشتر مالی در اقتصاد ایران تبدیل شددر دهۀ 70 وزارت اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی برنامۀ ترور و کشتار رهبران و اعضایاپوزیسیون، روشنفکران، منتقدین، دگر اندیشان و هنرمندان را در داخل و خارج از کشور به صورت رسمی و سیستماتیزه پیش میبرد و اوبدون شک از بلندپایهترین جنایتکاران تاریخ معاصر ایران استهاشمی با بهرهجستن همزمان از سُنت مصلحت اندیشی شیعی و پراگماتیسملیبرالی، بارها پروژههای حذف، ترور و سرکوب مخالفین و منتقدین نظام مقدسش را پیش گذاشت و یا سر به نشانۀ تایید آن تکان داد.
سیمای جنایتپوشان
فرق است میان قضاوت کردن دربارۀ یک مسئول درجۀ چندم جمهوری اسلامی با فردی مانند اکبر هاشمی رفسنجانیبار جنایت و کشتار چناندر کارنامه و اندیشۀ هاشمی سنگین است که در قبال آن نمیتوان حد وسط را گرفت و موضعِ میانه اتخاذ کرددر مواجهه با پدیدۀ رفسجانی شمایا تمام قد علیه بهره کشی و ستم، جنایت و ترور هستید یا تا گردن در پوشاندن و توجیه آن غرق میشویدو دومی اتفاقی است که مدتها استدر ادوار مختلف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و مجلس خبرگان تا کارناوال «علی اکبر خوانی» روز 21 دی افتاده استمهم نیستمدافعین و یا توجیه گران هاشمی از «چپ» و راست با چه انگیزه، نیت و تحلیلی مُهر تأیید و قلم بخشش بر عملکرد او میگذارند، مهم این است که نام و عمل او چنان به ستم علیه مردم آلوده و عبایش چنان به خون آغشته است که هر ذرهای تلاش برای سمتگیری با او یا توجیه وتوصیهاش، بی درنگ به یک انتخاب حیاتی برای هر فردی منجر خواهد شدانتخاب میان شرافت یا بی شرفیهر مقدار توجیه امثالرفسنجانیها، هر ذره تردید در نقش داشتن او در کشتار و جنایت و ستم بر مردم، هر اندازه امید و سمتگیری با امثال او و دولت و نظام وسیستمی که بنا نهادند، به همان میزان بیانگر غرق شدن افراد در سازش با رژیم، همدستی با جنایت و تن دادن به ذلت سکوت در برابر ظلم وهمگامی با مرتجعین و ستمگران است.
سمتگیری بورژوایی و خُرده بورژوایی با هاشمی رفسنجانی و عملکرد او، وقتی به توجیه و سفسطههایی از این دست میانجامد که «او هیچنقشی در جنایتها نداشت و فقط سکوت کرد» یا «او مردم را تنها نگذاشت و مردم هم تنهایش نگذاشتند»، آنگاه دیگر خصلت تبهکارانه پیدامیکندبه قول برشت «آن کسی که حقیقت را نمیداند و نمیگوید، جاهل است اما آن کسی که حقیقت را میداند و نمیگوید، تبهکار است» ونسبت به تبهکاری اجتماعی هرگز نباید روادار و شکیبا بودموضع تعرضی داشتن در مقابل چنین یاوههای ارتجاعی و ضد انقلابی، یک مسئولیت اخلاقی و سیاسی در مبارزه با حاکمیت استجامعهای که حتی صد هزار نفر از مردمش –مردم به معنای کسانی که پایۀ اجتماعی وتاریخی هواداری از جمهوری اسلامی نبوده اند– در مراسم تدفین یکی از پدرخواندگان فساد و جنایت شرکت میکند، پتانسیل و بذرهای هولناکیاز تن دادن به فاشیسم و ارتجاع را در خود حمل میکندبه این تن سپردن به ارتجاع، به این سمتگیری، به این چشم بستن بر واقعیت ستم و قتلو کشتار نباید مجال آسوده نفس کشیدن و رجزخوانی دادبهای هر سطحی از دفاع از رفسنجانی، فروختن شرافت و لگد کردن اخلاق است.
این گزارۀ سراپا دروغ که «هاشمی در دورۀ پایان حیات سیاسیاش، جانب مردم را گرفت» باید تحقیر و رسوا شودکدام مردم؟ کدام جانبداری؟ رفسنجانی، همواره رفسنجانیِ جمهوری اسلامی بوده است و مواضعِ سیاسیاش با مصلحت دولت جمهوری اسلامی تعریف و تعیین میشد.مهمترین دغدغۀ او در تمام دوران زندگیاش، حفظ سلطۀ طبقات حاکم بر اکثریت مردم از طریق تداوم حاکمیت دولت جمهوری اسلامی بوداوچه هنگامی که در رکاب امامش حکم قتل عام و جنگ ارتجاعی را پیش میبرد و چه وقتی با «اجتهادهای متفاوت» در برابر جناح دیگرحاکمیت میایستاد، به تنها چیزی که فکر نمیکرد منافع تودههای مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان بودتشدید اختلاف منافع و اختلاف نظردرون هیئت حاکمۀ جمهوری اسلامی که ناشی از تضاد جناحهای مختلف رقیب بود، نه بر مبنای منافع مردم، بلکه بر سر سمتگیری با این یا آنقدرت امپریالیستی (آمریکا و غرب یا روسیه و چینیا چگونگی سرکوب اعتراضات مردمی و نحوۀ ادارۀ دولت و روابط بورژوایی ِ حاکم برجامعه صورت گرفت، به نحوی که تمام آنها در نهایت به بقای حاکمیت جمهوری اسلامی خدمت کندهاشمی رفسنجانی در حفظ هژمونیِ دولتسرمایه داریِ اسلامی در ایران و تداوم چرخیدن چرخِ بهره کشی و استثمار طبقاتی، هیچ تردید و شبههای نداشتاما بخشی از بورژوازی وخُرده بورژوازی ایران بنا به علل مختلف ناشی از منفعتجوییهای حقیر طبقاتی و ترس و بی ثباتی و احساس نا امنی، در مقاطعی به ویژه دروقایع سال 88 و سپس بهار 92 و روی کار آمدن دولت روحانی، به دفاع و توجیه و تقدیس هاشمی و ائتلافش پرداختندسخنگویان سیاسی وفرهنگی بورژوازی و خُرده بورژوازی در کسوت نویسنده، شاعر، مترجم، بازیگر، کارگردان، استاد دانشگاه، نوازنده، روزنامه نگار، منتقد، تحلیلگر، ورزشکار و غیره به شکل علنی و رسمی، نقش مهمی در این مجلس خیانت جمعی بازی کردندوظیفۀ اصلی شان، پایان دادن بهتزلزلهای وجدانِ معذب آن بخشهایی از جامعه بود که تردید داشت آیا میتوان به قاتلین آن همه روشنفکر و نویسنده و جانهای عاشق رأی دادو با دشمنان مردم بیعت کرد؟ و ارزان مایهها و ناروشنفکران کوته فکر و حقیر بانگ برداشتند کهبله میتوان، پس زنده باد خیانت وخودفروشی!
بخشی از خُرده بورژوازی در تبعات ناشی از شکست انقلاب 57 و روند نزولی انقلاب جهانی و فقدانِ یک بدیل انقلابی و راهگشا در صحنهسیاسی، چنان بی رگ و تحقیر شده است که از چشم بستن بر هر لجن و از تن دادن به هر سازش و تسلیمی ابا نداردسقف خواست و افق دیدش، در برابر تحقیر و سرکوب حاکمیت فاشیستی، مدام پسرفت میکند و به سطح پایینتری از انتظار و سطح بالاتری از همزیستی و تمایل به ستم وستمگر نزول میکنداین قشر همیشه منافع طبقاتیاش را به عنوان «منافع جمعی» همۀ طبقات معرفی کرده و با عناوین مختلفِ «منافع ملی»،«جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران»، «مصالح عمومی جامعه»  و غیره تبلیغ میکنداز آنجا که امروزه بخش مهمی از مبارزۀ تئوریک، سیاسی و ایدئولوژیک پرولتاریا با بورژوازی از معبر مبارزه با توهمات خُرده بورژوازی میگذرد، رسوا کردن سندروم سمتگیری با نظامجمهوری اسلامی و قاتلین و شکنجه گرانش، یک ضرورت مداوم است.
باب آواکیان رهبر جنبش کمونیستی جهانی و صدر حزب کمونیست انقلابی آمریکا میگوید: «معرفت شناسی و اخلاق در یک نقطه با یکدیگرتلاقی میکنند و جایی هست که باید ایستاد و گفت پرهیز از دیدن این مسئله غیر قابل قبول است» (2) و موضعگیری در قبال هاشمی رفسنجانیدقیقاً یکی از همین نقاط استنمیتوان واقعیتِ خونین و نفرت انگیز عملکرد و اعتقادات او را ندید و بر آن شورش نکرداین مسئله به همراهافشاگری مداوم از خط، ایدئولوژی و جهان بینی هاشمی و دولت و جامعهای که او و امامش و دیگر مؤتلفینشان بنا کردند، حلقۀ کلیدی دربرخورد با حقارت و توهم خُرده  بورژوازی طرفدار امثال هاشمی استاین پروسۀ نفی و نقد و مبارزه با توهمات، باید با طرح آلترناتیو مادی، مطلوب و واقعی یعنی انقلاب کمونیستی بر اساس سنتز نوین کمونیسم همراه باشدتشریح صحت علمی کمونیسم، تبیین حقانیت ایدئولوژیک آن، اثبات مطلوبیت جامعۀ مورد نظر و اهدافش و تصویرسازی از مُدل جامعۀ آینده از طریق یک برنامۀ دولت بدیل سوسیالیستی، آن وجه ایجابیِاستراتژیکی است که در تمام پروسۀ مبارزات و تبلیغ و ترویج و سازماندهیمان در میان تودهها باید آن را در دست بگیریم.
هاشمی رفسنجانی مُرد، اما مبارزه برای سرنگونی انقلابی نظامی که او بنا نهاد ادامه دارد.

هیچ نظری موجود نیست: