۱۳۹۵ بهمن ۲, شنبهآتش سوزی ساختمان پلاسکوحق نشر عکسARMIN KARAMI/FARS
آتش سوزی ساختمان پلاسکوحق نشر عکسMOHAMMADREZA ABBASI/MEHR
آتش سوزی ساختمان پلاسکوحق نشر عکسMOHAMMADREZA ABBASI/MEHR
آتش سوزی ساختمان پلاسکوحق نشر عکسMOHAMMADREZA ABBASI/MEHR
آتش سوزی ساختمان پلاسکوحق نشر عکسARMIN KARAMI/FARS
تلاش شبانه آوار برداری حادثه ساختمان پلاسکوحق نشر عکسARMIN KARAMI/FARS
تلاش شبانه آوار برداری حادثه ساختمان پلاسکوحق نشر عکسMOHAMMAD HASSANZADEH/TASNIM
آتش سوزی ساختمان پلاسکوحق نشر عکسHAMED JAFARNEJAD/TASNIM
تلاش شبانه آوار برداری حادثه ساختمان پلاسکوحق نشر عکسMOSTAFA ASGARI/TASNIM
آتش سوزی ساختمان پلاسکوحق نشر عکسMOSTAFA ASGARI/TASNIM
آتش سوزی ساختامن پلاسکوحق نشر عکسISNA
تلاش شبانه آوار برداری حادثه ساختمان پلاسکوحق نشر عکسNASER JAFARI/TASNIM
آتش سوزی ساختامن پلاسکوحق نشر عکسMOSTAFA ASGARI/TASNIM
تلاش شبانه آوار برداری حادثه ساختمان پلاسکوحق نشر عکسASGHAR KHAMSEH/MEHR
تلاش شبانه آوار برداری حادثه ساختمان پلاسکوحق نشر عکسASGHAR KHAMSEH/MEHR
تلاش شبانه آوار برداری حادثه ساختمان پلاسکوحق نشر عکسASGHAR KHAMSEH/MEHR
تلاش شبانه آوار برداری حادثه ساختمان پلاسکوحق نشر عکسFARS
آتش سوزی ساختامن پلاسکوحق نشر عکسFOAD ASHTARI/TASNIM

هیچ نظری موجود نیست: