۱۳۹۶ خرداد ۳, چهارشنبه

روستای تیغ ناب در شهرستان سربیشه خراسان جنوبیهیچ نظری موجود نیست: